Kamis, 16 Maret 2017

Syair Kesepuluh Kitab KehidupanHIKMAH

Kitab Kehidupan
Syair Kesepuluh - 22 Bait

"Terkenang ketika masih dalam buaian, kuagungkan Rasulku dan kuhapalkan Al Quranku."


10:1 Hikmah

Demi Hikmah yang teramat besar,
yang diturunkan dari sisi Tuhan kepada manusia

10:2 Keturunan Ibrahim

Diceritakan kembali kepadamu kisah Zakariya,
ketika ia dengan suara yang lembut, pasrah dan menyerahkan dirinya,
berdoa kepada Tuhan agar memperoleh keturunan,
sedangkan ia sudah berusia tua
dan istrinya mandul.

Kami sampaikan berita sukacita
tentang kedatangan Yahya,
yang akan melanjutkan
dan memberi jalan bagi Al Masih,
sehingga dari keturunan Israil anak Ishak
ada seorang lagi penerus panji kemenangan dari Tuhan
setelah Musa,
sebagai janji dari Tuhan
bagi bapak mereka Ibrahim.

10:3 Terbitnya Fajar dan Datangnya Pagi

Sucikan Tuhanmu di waktu pagi dan petang,
sesungguhnya pada kedua waktu itu
ada tanda-tanda
agar kalian memikirkan penciptaanKu.

Kalian sucikan dan syukuri
bahwa dalam pergantian masa
dan terbitnya fajar
diturunkan kepada kalian hikmah yang banyak
dan karena kehendak Tuhanmu
di waktu pagi
kalian merasakan segarnya udara
yang menyejukan jiwa
lagi menentramkan hati.

10:4 Yahya

Hai Yahya,
ambilah sebagian dari pengetahuan yang banyak tentang kitab Tuhanmu,
sesungguhnya engkau telah memelihara hidupmu dengan sebaik-baiknya,
Kami berbelas kasihan kepadamu dan berkenan mengangkatmu.

Yahya adalah seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya,
tidak menyombongkan diri dan tidak mendurhakai.

Salam atasnya pada hari ia dilahirkan,
pada hari ia diwafatkan,
dan pada hari ketika ia dihidupkan kembali

10:5 Maryam

Ingatlah ketika Maryam berjalan ke arah timur
menjauhi keluarganya,
dibuat tabir darinya terhadap mereka,
dan ruh Kami diutus menjumpainya,
sebagai sosok manusia yang sempurna.

Hai Maryam,
kau akan melahirkan seorang laki-laki yang akan memimpin manusia,
sedangkan engkau dalam keadaan suci dan tidak berzina.

Maka Maryam mengandung,
beratlah masa yang dilaluinya,
sehingga ia berharap seandainya ia mati
atau seperti barang yang tidak berguna.

Bersandar ia kepada sebatang pohon kurma,
darinya ia memperoleh rezeki dari Tuhannya,
berupa sebagian hikmah dari Al Quran
yang tidak diketahui sebelumnya

Wahai Maryam,
makanlah buah kurmanya
dan minumlah dari air yang kami alirkan kepadamu kesegarannya,
berpuasalah untuk Tuhanmu
dan jauhilah manusia pada beberapa waktu.

10:6 Isa Dalam Buaian

Anak itu dibawanya ketika ia masih dalam buaian.
Mereka berkata,
"Hasil dari perbuatan apakah anak ini?"

Maryam menunjuk kepada Isa.
Isa berkata:
"Sesungguhnya aku adalah hamba Allah,
aku akan diberikan kabar gembira
dan hikmah yang mengajarkan tentang Taurat.

Kepadaku perjanjian akan dituliskan kembali
antara manusia dan Tuhannya,
yaitu perjanjian yang teguh
untuk sungguh-sungguh menetapiNya,
mengikuti jalan yang lurus,
sehingga manusia sungguh-sungguh bersaksi
atas keberadaanNya."

10:7 Shalat dan Zakat

"Aku diperintahkan untuk melaksanakan shalat,
menyambungkan manusia dengan Tuhannya
dan untuk mengingatNya
pada waktu-waktu yang telah ditentukanNya
dalam kondisi yang menepati.

Dan aku diperintahkan untuk menunaikan zakat,
mengeluarkan sebagian rezeki yang aku terima dari Tuhanku
baik dalam keadaan lapang ataupun sempit.

Sesungguhnya zakat adalah kewajiban
yang harus dipenuhi manusia kepada sesamanya,
dengan itu membenarkan Tuhan
atas petunjuk kepada manusia
untuk saling mengasihi sesamanya."

10:8 Berbakti pada Orang Tua

"Dan aku diperintahkan untuk berbakti kepada orang tuaku,
mengasihinya
sebagaimana aku dikasihi pada masa kecilku.

Sesungguhnya aku bersyukur atas nikmat dari ibuku,
sebagai nikmat yang teramat besar
dari sisi Tuhanku.

Semoga keselamatan dan kesejahteraan
dilimpahkan kepadaku,
di hari aku dilahirkan,
di hari aku diwafatkan,
dan di hari aku dihidupkan kembali."

10:9 Anak Ruh

Demikianlah perkataan yang benar dari Kristus,
lalu apakah setiap panggilan Bapak dan Anak
kau anggap sebagai anak darah dan daging?

Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa,
yang tidak memiliki pasangan,
tidak beranak dan tidak diperanakan.

Segala sesuatu tidak ada yang bisa diperbandingkan denganNya.

10:10 Taurat Digenapkan

Al Masih kemudian menggenapkan Taurat dengan Injil,
membawa bani Israil kembali kepada pengampunan
dan kasih dari Tuhannya,
dijadikan Romawi yang hampir terjatuh
menjadi sebuah bangsa yang besar pada masanya
dan menjadi hakim yang adil bagi
bangsa-bangsa.

10:11 Pembuktian Kebenaran Al Quran

Demikianlah pada waktu itu
dan pada masa yang akan datang
ketika Al Quran diturunkan kepada Muhammad.

Pada saat digenapkan
akan kembali dimurnikan hikmahnya
setelah suatu periode masa yang panjang.

Yang menjelaskan kebenarannya dengan terang
sehingga manusia memahami
dan penduduk bumi membenarkan janji Kami
kepada Ibrahim yang lurus,
serta meyakini
bahwa Tuhan ada untuk manusia selama-lamanya.

10:12 Pemimpin yang Bodoh

Kemudian setelah mereka,
pada suatu masa digantikanlah
para Pemimpin yang memegang petunjuk Tuhan
dengan orang-orang yang bodoh
dan mengikuti hawa nafsunya
lagi sombong dan membanggakan diri.

Mereka menukar petunjuk Tuhan
dengan sesuatu yang tidak mereka ketahui,
mulailah mereka menyia-nyiakan shalat
dan melalaikan hubungan dengan Tuhan,
sehingga akhirat dilalaikan
dan mereka menjadi sangat ragu tentangnya.

Melalaikan zakat
yang dengannya terhubung tali kasih sayang antar manusia.

Melupakan Sabat,
hari yang diperuntukan bagi manusia untuk sesamanya karena Tuhan,
agar mereka tidak terus menerus berbuat
untuk dirinya sendiri saja

Jadilah mereka tersesat
dan diangkatlah petunjuk Tuhan.

Setelah itu manusia benar-benar berada dalam kerugian.
Kecuali mereka yang tetap beriman
dan mensucikan Tuhannya,
serta bersyukur dan mengagungkanNya.

10:13 Orang yang Tetap Beriman

Sesungguhnya Tuhanmu ada di segala masa,
biarpun pada masa yang gelap diantaramu.

Pada masa yang gelap,
orang-orang yang baik dan beriman dengan benar
tidak dirugikan sedikitpun.

Mereka adalah orang-orang yang tidak berdaya
terhadap kekuasaan manusia-manusia yang zalim,
namun kekuasaan Tuhan nyata bagi mereka
sehingga tetap berpegang
kepada petunjukNya.

Atas petunjuk Tuhannya
mereka mengasingkan diri dari penguasa
dan kebanyakan manusia.
Menjadi mata air yang berharga di hutan-hutan,
gunung-gunung,
pinggir lautan, di kampung-kampung dan kota-kota
untuk mampir dan memenuhi.

10:14 Kesesatan Qarun

Bagi yang mengingkari petunjuk Tuhan,
ada sebagian mereka yang berkata:
"Harta dan kekuasaan pasti bisa kita raih,
selama apa yang dikerjakan
sesuai dengan usaha dan perhitungan ilmu kita."

Padahal sekali-kali tidak demikian,
apakah perhitungan mereka hendak dibandingkan
dengan kebijaksanaan Tuhan
dan ketetapan yang meliputi semua kekuasaanNya?

Mereka berpikir seperti Qarun,
bahwasannya atas perhitungan ilmunya,
rezeki menjadi sangat luas baginya dan ia jadi berkuasa.
Sekali kali tidak demikian.

Tuhan-lah yang memperluas dan mempersempit rezeki,
dan memberikan kekuasaan
kepada siapapun yang dikehendakiNya.

Jika mereka terus menerus mengatakan demikian,
maka ketahuilah,
azab itu pasti datang kepada mereka,
mereka menjadi kebingungan
dan tertekan karenanya.

Maka rendahkanlah dirimu dihadapanNya,
jika kalian benar-benar ingin mengetahui,
sesungguhnya Tuhanmu meliputi langit dan bumi,
dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

10:15 Janji Tuhan

Ada sebagian manusia yang mendapat janji dari Tuhannya,
mereka meyakini dan mengikuti petunjuk Tuhan dengan sebaik-baiknya
sejauh yang telah mereka ketahui,
sedapat yang mereka alami.

Mereka terus belajar dan mendalami
serta menjalankan apa yang telah diketahui.

Memohon ampun dan bertaubat kepada Tuhannya
setiap kali tersadar akan kesalahannya.

Berusaha menjauhkan dirinya dari kelalaian
dan menyayangi sesama manusia
sebagaimana mereka ingin disayangi.

Mereka itulah yang menjalankan Kitab Kehidupan dengan benar
sebagaimana isi dari Kitab-kitab
yang diturunkan kepada para Utusan.

10:16 Tuhan tidak Beranak

Sebagian orang yang terlalaikan
mengagungkan manusia secara berlebihan
dan di luar batas,
seolah mereka berkata: "Tuhan memiliki anak".

Maka hampir-hampir langit pecah
karena apa yang mereka nyatakan itu.
Atau mereka berkata,
bahwa diantara manusia ada dewa-dewa,
atau manusia setengah dewa yang perlu mereka agungkan.

Siapapun manusia yang ingin diagungkan
dan orang-orang yang mengagungkan dengan berlebihan,
diberikan kepada mereka
jalan yang sesat lagi merugikan.

10:17 Agungkan hanya Tuhan

Karenanya,
agungkan hanya Tuhanmu
dan berilah penghormatan yang pantas
pada manusia-manusia yang mulia diantaramu.

Tidaklah seorang manusia memperoleh kelebihan dan keutamaan
melainkan dari sisi Tuhannya karunia itu diberikan.

10:18 Menghadap Tuhan Masing-masing

Sesungguhnya setiap diri
akan menjumpai Tuhannya sendiri-sendiri
bersama amal perbuatannya masing-masing,
sehingga tidaklah diantara manusia ada pemberi syafaat,
melainkan dengan apa yang disampaikan
maka apa yang diperbuat menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Itulah syafaat yang diijinkan oleh Tuhanmu,
diberikan kepada para Nabi, Rasul, dan para Wali
diantara manusia kepadamu.

Mudah-mudahan kalian mensyukuri
dan kepadaKu semua pujian keagungan hendaknya ditujukan.

10:19 Menghapalkan Kitab Suci

Kami mudahkan setiap Kitab yang memberikan penjelasan
dengan bahasanya sendiri-sendiri
kepada masing-masing bangsa yang menerima Kitab.

Dan Al Quran telah diturunkan dalam bahasa Arab.

Terangkan kepadaKu,
apakah jika kalian menghapalkan bahasa yang tidak kalian pahami
akan menjadi petunjuk bagimu dari Tuhanmu?
Biarpun kau hapal seluruh juz Al Quran.

Maka berpikirlah wahai manusia yang berakal
dan sampaikanlah alasanmu.
Mudah mudahan ada kebaikan bagimu
dalam apa yang engkau usahakan
yang didasari niat baik.

10:20 Bukan Hapalan yang Menyelamatkan

Sesungguhnya pada setiap niat baik ada kebaikan bagimu,
jika engkau sungguh-sungguh menetapi
dan menyerahkan hasil baiknya kepada Tuhan.

Bukan hapalan yang menyelamatkanmu,
melainkan engkau mencintai Tuhanmu dengan sesungguh-sungguhnya
dan kepada sesama manusia kalian saling berbuat kebaikan.

10:21 Larangan Mengagungkan Manusia

Apabila mereka berpaling
dari penjelasan ini
dan tetap mengagungkan manusia secara berlebihan,
serta membanggakan apa yang dihapalkannya.

Ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai
manusia yang mengagungkan apa-apa secara berlebihan.

Demikianlah Hikmah dijelaskan
dari sisi Tuhanmu
yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang.

Agar engkau mendapatkan pelajarannya
dan mengetahui kekeliruan yang melalaikanmu.

10:22 Penggenapan Hikmah

Sebagaimana Petunjuk yang ada dalam Taurat
digenapkan dengan Injil,
maka demikian juga Al Quran
akan digenapkan dengan Hikmah
yang menjelaskan dan mencukupi pada waktunya.

Sehingga nyatalah Kitab Kehidupan
yang diajarkan Tuhan kepada manusia
ditulis dari masa ke masa
dengan bahasa alam yang sama.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar