Selasa, 14 Maret 2017

12:11 Surat Keenam12:11 Surat Keenam

Keenam,
sampaikan pesan bagi mereka yang menjadi penjaga bagi negeri.
Yaitu tentara-tentara yang berjaga siang dan malam
bagi keamanan penduduk negeri.

Bahwa mereka bukanlah tentara dari penguasa diantara kalian,
bukan juga abdi dari apa yang menjadi buatan tangan manusia.

Akan tetapi Tuhanlah Penguasa dan Raja bagi kalian,
dan kalian semua adalah hamba dari Tuhan,
kalian adalah prajurit-prajuritNya
dan hanya kepadaNya kalian seharusnya tunduk, patuh dan setia,
serta menjalankan segala perintahNya.

Ingatlah,
bila yang dituju hanyalah kehidupan dunia,
maka setelah kematian
kalian tidak akan mendapat bagian di akhirat yang kekal.

Padahal,
ingatlah wahai para prajurit yang setia,
mengorbankan diri bagi sesama manusia
adalah pengorbanan yang teramat besar
dari seorang manusia kepada Tuhannya.

Karenanya jagalah kemanusiaan bagi Tuhanmu,
dan cintailah Tuhan dengan segenap jiwa dan ragamu.

Sesungguhnya,
ketika kalian memutuskan untuk mengikuti jalan keprajuritan,
kalian telah menetapkan jiwa dan ragamu bagi Tuhan,
dan Tuhanmu adalah pemilik negeri yang sesungguhnya,
Dia berkuasa sepenuhnya atas segala negeri
dan akan menunjukan bagimu
Pemimpin yang menjadi wakilnya bagi kalian

Bila tanda-tanda itu kalian dapati,
turutilah Pemimpin itu dan taatilah,
lindungilah ia sebagaimana kalian melindungi buah hati kalian sendiri
dengan jiwa dan raga kalian

Mudah-mudahan masa itu sudah dekat bagi kalian.
Seorang Pemimpin yang dinantikan umat manusia
tetapi dimusuhi oleh mereka yang berhati jahat.

Sesungguhnya apabila Allah menghendaki kebaikan bagi negeri,
diangkatlah olehNya Pemimpin-pemimpin diantara kalian
yang mendapat petunjuk dariNya

Dan apabila Tuhanmu menghendaki keburukan pada suatu negeri,
diberikanlah penguasa yang bodoh
lagi memperturutkan hawa nafsunya bagi kalian.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar